+45 2448 8134 Man - Fre 09:00 - 17:00

Byggerådgivning

Rådgivningen tager altid udgangspunkt i den specifikke bygherres værdier og behov. Entydig og klar projektdefinition og -styring sikrer, at øvrige rådgivere, entreprenører og leverandører leverer de optimale løsninger i forhold til bygherrens værdier, økonomi og tidsramme.

Kom godt fra start!

Byggeprojekter er ofte komplekse med mange forskellige parter. Samtidig er der ofte en tidsmæssig og økonomisk ramme, der skal overholdes. Som byggerådgiver er vi klar over, at det som bygherre kan være vanskeligt at holde styr på alle processerne og varetage projektets afvikling på egen hånd. Derfor er byggerådgivning fra en bygningssagkyndig en god måde, at sikre sig den nødvendige støtte og faglige kompetence gennem hele projektet. Vores udgangspunkt er altid nyeste viden fra byggebranchens mest anerkendte videncentraler bl.a. SBI, BSF, DS mv.

Hvad skal projektet indeholde?

Der er ikke én opskrift på, hvad rådgivningen bør indeholde. Det varierer, alt efter hvordan byggeriets konstruktion er sammensat, kompleksitet og hvilke aftaler, der er indgået med de forskellige parter og bygherre. Men af almindelige ydelser ligger bl.a. indledende sagshåndtering i forhold til offentlige myndigheder, overordnet beboerdialog, styring af kvalitetsniveau, kontrakthåndtering, tilsyn med byggeriet under udførelse og generel rådgiver for bygherren. Rådgiveraftalen tager typisk udgangspunkt i ABR89 (Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand)

Grundet byggesager er opdelt i flere faser, er det vigtigt, at der hele tiden er forståelse for fasens omfang, og hvordan den skal afsluttes, samt en kontinuerlig værdiskabelse igennem alle faserne. En af de vigtigste opgaver er at binde parterne sammen og have kendskabet til, hvordan de enkelte faser fungere, uden at tabe overblik over den samlede proces.

Bliv klogere på byggeprocessen

Går du med tanker om et byggeprojekt, er et byggeprogram og skitseprojekt, den første bearbejdning af tanker og ideer. Vi optegner simple 3D visualiseringer, der et godt redskab i den kreative proces. Og kan danne grundlag for beslutning om opgavens realisering. 3D visualiseringer giver hurtigt en fornemmelse af projektets karakter og rummelighed. Og endeligt en udarbejdelse af byggeprogram, der kort sagt, er en koordineret sammenfatning af dine ønsker og krav til projektet.

Har du ønsker om særlige arkitektoniske greb, formidler vi gerne kontakt til dygtige arkitekter. Og overtager projektet til videre projektering og realisering, efter disse linier er lagt
Vi er samtidig behjælpelige med tilstandsvurdering, opmåling og registrering af eksisterende bygninger i forbindelse med renovering, salg eller indberetning samt lovliggørelse på BBR.

Efter beslutning om om projektets realisering, kan vi udarbejde myndighedsprojekt til byggetilladelse, så det sikres at dit projekt er lovligt, i henhold til gældende lovgivning. Vi sørger for din byggeansøgning indeholder alle relevante informationer, så lang sagsbehandlingstid hos kommunen, grundet manglende informationer og misforståelser undgås.
Byggetilladelsen indeholder typisk:

• Kort beskrivelse af byggeriet og materialer
• Tegningssæt: plan, snit, facader, kloak
• Redegørelse for statik og energi
• Ansøgning om byggetilladelse

Detaljeringsgraden på tegningssættet behøver ikke være ret høj for, at få en byggetilladelse, og man kan gå i gang med sit byggeprojekt. Men for at få en ibrugtagningstilladelse, når byggeriet er færdigt, kræver det detaljerede tegninger og evt. statistiske beregninger, varmetabsramme eller energiramme, som dokumentation for, at byggeriet er opført i henhold til Bygningsreglementet. Hele denne proces er vi behjælpelige med hos Ellbrecht byggerådgivning.

I et hovedprojekt udarbejdes detailtegninger og beskrivelse af byggeprojektet. Det vil sige, at når kommunens tekniske forvaltning har givet byggetilladelse, og de økonomiske forhold, som eksempelvis byggelån, er på plads, er der i princippet grønt lys for et byggeprojekt. Det er derfor tid til at få alle detaljerede arbejdstegninger og beskrivelser udarbejdet.
Hvor meget der skal tegnes og skrives til hovedprojektet, afhænger af byggeprojektets størrelse og kompleksitet. Hovedprojektet er ofte en videre bearbejdning af myndighedsprojektet eller arkitektskitsen.

Hvis der ikke bruges den tilstrækkelige tid og indsats på hovedprojektet, er der alt for mange løse ender, når du går i gang med at bygge. Det betyder, at nogle ting først bliver afgjort undervejs i byggeriet, og det kan være en satsning. Konsekvensen kan være ting eller detaljer, der alligevel ikke kan lade sig gøre, eller ting, der skal laves om. Alt sammen noget, der i sidste ende kan være fordyrende for projektet og dermed bygherre.

Ellbrecht ApS kan hjælpe dig med, at udføre byggetegninger og -beskrivelser, som byggevirksomheden kan bygge efter, og som kan bruges til at indhente tilbud ud fra. Et gennemarbejdet hovedprojekt er vigtigt, hvis du vil sikre dit byggeprojekt juridisk og have kontrol over projektets økonomi og kvalitet.

Se vores projekter